Jaarbeurslaan 17 bus 21, 3600 Genk info@certafin.be

Nieuwsbrief CERTAFIN 04/2017

Beste lezer,
Beste {firstname},

Controleer de sociale en fiscale schulden van uw aannemers en onderaannemers

Indien u, als opdrachtgever of aannemer, in de bouw-, bewakings-, of vleessector werken laat uitvoeren door een (onder)aannemer, moet u controleren of uw (onder)aannemer sociale of fiscale schulden heeft.

Deze controle moet gebeuren op het ogenblik van het afsluiten van het contract én op het ogenblik van het betalen van de factuur.

Indien uw (onder)aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft, bent u onderworpen aan een inhoudingsplicht. Indien u deze inhoudingsplicht niet naleeft, kan u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de sociale en/of fiscale schulden van uw medecontractant.

Waar kan u controleren of de inhoudingsplicht van toepassing is?

Op de mobiele onlinedienst ‘Check inhoudingsplicht’ https://www.checkinhoudingsplicht.be
kan u controleren of een Belgische aannemer die werken voor u uitvoert sociale en/of fiscale schulden heeft. Indien u het ondernemingsnummer van de aannemer invoert, ziet u meteen het resultaat.

Bewaar bij elke controle een uitprint van het controlescherm, dit geeft u een bewijs van datum!

Het bericht “geen gegevens beschikbaar” geeft aan dat u inlichtingen heeft gevraagd over een onderneming die niet beoogd wordt door de wetgeving inzake inhoudingsplicht.

Fiscale schulden

Wat moet u inhouden?
Als voormelde site aangeeft dat de aannemer geen fiscale schulden heeft, kan u een “attest van consultatie van inhoudingsplicht” genereren. Dit attest is geldig tot de datum die erop vermeld staat. Als u de factuur ten laatste op deze datum betaalt, moet u niets inhouden. Bewaar steeds dit attest!

Als blijkt dat de aannemer wel fiscale schulden heeft, dient u een bedrag van de factuur (excl. BTW) in te houden en door te storten aan de fiscus.

Afhankelijk van het factuurbedrag, moet u volgende inhouding doen:

Wanneer het factuurbedrag lager ligt dan 7.143 EUR, moet u 15 % van het factuurbedrag (excl. btw) inhouden en doorstorten aan de fiscus.

Wanneer het factuurbedrag hoger ligt dan 7.143 EUR, kan u een fiscaal attest vragen aan uw (onder)aannemer waaruit
het bedrag van zijn fiscale schuld blijkt. De inhouding mag dan beperkt worden tot het bedrag van de fiscale schulden die bestaan op het ogenblik van de betaling van de factuur, wanneer dit bedrag lager is dan 15 % van de factuur. Het
afgeleverde attest is geldig tijdens de 20 dagen die volgen op de uitreiking ervan door de bevoegde dienst. Indien de medecontractant het attest niet binnen de 30 dagen na de aanvraag voorlegt, dient u 15 % van het factuurbedrag in te
houden.

Schematisch overzicht (alle bedragen zijn excl. BTW)


Wanneer moet u de inhouding storten?
Het bedrag van de inhouding moet gelijktijdig met de betaling van de factuur gestort worden.

Op welk rekeningnummer moet u de inhouding storten?  
Op het rekeningnummer van de FOD Financiën, Inningscentrum, dienst Inhoudingen
IBAN BE33 6792 0023 2046
BIC PCHQBEBB

Welke mededeling moet u gebruiken bij storting?
De volgende gegevens moet u verplicht, in de opgegeven volgorde, vermelden in de mededeling van uw betaling:
1. het ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer
2. de naam van de aannemer of onderaannemer
3. het bedrag en de datum van de factuur waarop de storting betrekking heeft

Naar waar moet u een kopie van uw factuur opsturen?
Bij voorkeur naar het volgend e-mailadres: CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be

Als “onderwerp” van uw e-mail moet u enkel ‘Factuur+ het ondernemingsnummer van de
(onder)aannemer’ vermelden, als volgt ‘Factuur 0xxx.xxx.xxx’. Deze vermelding in het onderwerp van
uw e-mail moet ook de titel van het bestand met de factuur zijn dat u opstuurt.

U kunt de factuur ook per post opsturen naar het adres:
FOD FINANCIËN - INNINGSCENTRUM
NORTH GALAXY TOREN A- DIENST INHOUDINGEN FOD FINANCIËN
KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 432
1030 BRUSSEL

Het opsturen van een kopie van de factuur is een wettelijke verplichting!

Wat gebeurt er bij het niet naleven van de inhoudingsplicht?
U, als opdrachtgever of aannemer riskeert:
• een administratieve geldboete (gelijk aan het dubbel van het bedrag dat had moeten worden ingehouden
   en doorgestort) 
• (subsidiair)hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de betaling van de fiscale
   schulden van uw medecontractant beperkt tot maximaal 35% van de totale prijs van de werken

Sociale schulden

Wat moet u inhouden?
Als op voormelde site blijkt dat de aannemer geen sociale schulden heeft, moet u niets inhouden.
Bewaar wel een uitprint van het controlescherm!

Als blijkt dat de aannemer wel sociale schulden heeft, dient u een bedrag van de factuur (excl. BTW)
in te houden en door te storten aan de RSZ.

Afhankelijk van het factuurbedrag, moet u volgende inhouding doen:

Wanneer het factuurbedrag lager ligt dan 7.143 EUR, moet u 35 % van het factuurbedrag (excl. btw)
inhouden en doorstorten aan de RSZ.

Wanneer het factuurbedrag hoger ligt dan 7.143 EUR, kan u een RSZ attest vragen aan uw
(onder)aannemer waaruit het bedrag van zijn sociale schuld blijkt. De inhouding mag dan beperkt
worden tot het bedrag van de sociale schulden die bestaan op het ogenblik van de
betaling van de factuur, wanneer dit bedrag lager is dan 35 % van de factuur. Het afgeleverde attest is geldig tijdens
de 20 dagen die volgen op de uitreiking ervan door de bevoegde dienst. Indien de medecontractant het attest
niet binnen de 30 dagen na de aanvraag voorlegt, dient u 35 % van het factuurbedrag in te houden.

Wanneer moet u de inhouding storten?
Het bedrag van de inhouding moet gelijktijdig met de betaling van de factuur gestort worden.

Op welk rekeningnummer moet u de inhouding storten?
Op het rekeningnummer van de RSZ
IBAN: BE76 6790 0001 9295
BIC: PCHQBEBB

Welke mededeling moet u gebruiken bij storting?
De mobiele onlinedienst zal een gestructureerde mededeling voorstellen waarmee u de betaling aan
de RSZ kan uitvoeren

Wat gebeurt er bij het niet naleven van de inhoudingsplicht?
U, als opdrachtgever of aannemer, bent naast het bedrag van de te storten inhouding een opslag
verschuldigd die gelijk is aan de te betalen som. De mogelijkheid van vrijstelling bestaat indien de
aannemer geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd is bij de RSZ. Vermindering tot 50% kan
toegestaan worden in geval van uitzonderlijke omstandigheden

Daarnaast ontstaat er een (subsidiaire) hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden van de
aannemer beperkt tot de totale prijs van de werken (beperkt tot 65% van totale prijs van de werken
(excl. BTW) indien ook fiscale schulden).

Met vriendelijke groeten,

Het Certafin-team

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]